top of page

PRIVACYVERKLARING

1 Algemeen

We beschermen je gegevens en respecteren jouw rechten. Deze privacyverklaring gaat uit van Banden Deproost bvba, gevestigd te 1500 Halle, Zinkstraat 6, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0424 880 586 (Hierna "Banden Deproost" of "wij" genoemd); Deze privacyverklaring informeert u over hoe Banden Deproost in het kader van een dienstverlening, uw persoonsgegevens verzamelt en beheerd, in uw hoedanigheid van privé-persoon, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vennootschap of eenmanszaak. Persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze zo goed mogelijk te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

 Om de Dienst aan te kunnen bieden en om ze te verbeteren indien nodig, is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken zoals uw naam, adres, telefoon en uw e-mailadres. Wij verzamelen deze gegevens via de offerte, facturatie of planning agenda, waarbij je ons uw persoonsgegevens geeft en daarbij geregistreerd wordt in onze klantendatabank. Banden Deproost zal de gegevens die je aan haar geeft in kader van de dienstverlening nooit verkopen

Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

We verzamelen gegevens die je ons zelf meedeelt, aankoopgegevens, gegevens over bezoeken aan de website, betaalgegevens, enzovoort.

Gegevens die je aan ons geeft

Een deel van de persoonsinformatie die we gebruiken, heb je ons zelf meegedeeld. Bijvoorbeeld wanneer je een offerte vraagt, een product of dienst aankoopt. Zo geef je ons onder andere je naam, (werk)adres, telefoonnummer, e-mailadres en taalvoorkeur door. Gegevens rond aankopen en diensten

Telkens je een aankoop doet bij ons, houden wij deze gegevens bij in onze systemen. Via de website.We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website(s) bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser, gegevens over het toestel en de externe website die naar ons heeft doorverwezen.

Daarnaast houden we bij hoe elke bezoeker de website gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Zo kunnen we je eerst de producten of voordelen tonen waarin je het meest geïnteresseerd bent en de meest interessante advertenties selecteren.

Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze website heen. Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan je terugvinden in ons cookiebeleid: https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/h/legal/cookies.

2 Waarom en op welke basis verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

We hebben jouw gegevens nodig om onze diensten te kunnen aanbieden aan een privé-persoon, een vennootschap of eenmanszaak, waarvan jij de contactpersoon of vertegenwoordiger bent: afspraken rond leveringen, betalingen, enz. We hanteren daarbij strenge interne (communicatie)regels en gebruiken jouw gegevens om onze dienstverlening naar de jullie te verbeteren.

 

Aanbieden van de diensten

De gegevens die we je vragen hebben we nodig om onze overeenkomsten met u als privé-persoon, de vennootschap of eenmanszaak waarvan jij de contactpersoon of vertegenwoordiger bent te kunnen naleven. Zo kunnen we onder andere professionele communicaties versturen die belangrijk zijn in het kader van de professionele samenwerking naar de juiste contactpersoon.

3 Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Enkel de Colruyt Group heeft toegang tot jouw gegevens en zal jouw gegevens nooit verkopen. Hiernaast kan Colruyt Group beroep doen op andere partijen die daarvoor ook toegang nodig hebben tot (een gedeelte van) jouw gegevens. Bijvoorbeeld om de persoonsgegevens veilig te bewaren, om folders aan jou te richten, enzovoort. Al deze partijen moeten zich houden aan deze Privacyverklaring en zullen jouw persoonsgegevens nooit voor iets anders kunnen gebruiken dan hierin beschreven. Ook onder andere Car-pas, advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang krijgen tot een gedeelte van jouw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort. In sommige gevallen hebben bepaalde (overheids)instanties het recht om een gedeelte van jouw persoonsgegevens in te kijken of op te vragen. In zo’n gevallen zullen wij uiteraard meewerken. Hoe dan ook zal Colruyt Group jouw gegevens nooit verkopen.

4 Waar bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden in België bewaard. Sommige dienstverleners kunnen jouw gegevens gebruiker. In alle gevallen worden jouw persoonsgegevens veilig verwerkt, in overeenstemming met de wetgeving en de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

5 Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij verwijderen uw persoonsgegevens:

Privé-personen: 10 jaar na de laatste aankoop

Bedrijven: zodra deze niet meer relevant zijn in het kader van de professionele samenwerking, bijvoorbeeld wanneer wij bericht krijgen dat u de vennootschap of eenmanszaak waarvoor u als vertegenwoordiger of contactpersoon optreedt, heeft verlaten of wanneer deze failliet gaat.

 

6 Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw gegevens optimaal te beschermen. Toch kunnen we nooit een volledige garantie bieden. Zelf bewaren wij jouw persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers. Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. Ondanks al onze inspanningen op dit vlak, kunnen wij de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen.

 

8 Wat zijn jouw rechten als Gebruiker?

We houden altijd rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren, ons vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing, enzovoort. Colruyt Group, waar Banden Deproost een onderdeel is, hecht heel veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje. Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt om deze rechten uit te oefenen. Hierbij zijn we verplicht om je identiteit te controleren en zullen we jou een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart vragen. Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn ook laten verwijderen. Je kan je gegevens laten doorsturen naar een andere partij. Je kan vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing. Dit doe je door gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheid in de marketingmail of door ons te contacteren op het telefoonnummer dat je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt. Je kan ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van jouw persoonsgegevens.

Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens?

Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO) op privacy@colruytgroup.com of +32(0)2 363 55 45. Wanneer hij je onvoldoende kan helpen, kan je ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht indienen.

9 Hoe kan je ons contacteren?

Heb je klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens? Of heb je bijkomende vragen? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens. Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO). Dit kan op 3 manieren:

  • Schrijf hem een brief op het adres Zinkstraat 6, 1500 Halle

  • Schrijf hem een e-mail via: privacy@colruytgroup.com

  • Bel ons op +32(0)2 363 55 45

 

10 Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Blijf op de hoogte van wijzigingen en lees deze Privacyverklaring regelmatig na. Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend teneinde steeds de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om je op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen. De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 19/11/2018.

Déclaration de confidentialité

1 Généralités

Nous protégeons vos données et respectons vos droits. La présente Déclaration de confidentialité émane de la SPRL Banden Deproost, établie à 1500 Hal, Zinkstraat 6, et inscrite sous le numéro d'entreprise BE 0424 880 586 (ci-après dénommée « Banden Deproost » ou « nous »).

La présente Déclaration de confidentialité vous informe de la façon dont Banden Deproost collecte et gère vos données personnelles dans le cadre d'une prestation de services, en votre qualité de particulier, de personne de contact ou de représentant de la société ou de l'entreprise individuelle.

Nous accordons beaucoup d'importance aux données personnelles. Nous mettons donc un point d'honneur à les protéger au mieux. L'utilisation que nous faisons de vos données à caractère personnel respecte les droits dont vous disposez en vertu de la loi. Pour proposer le service et l'améliorer le cas échéant, il nous est indispensable de traiter certaines données personnelles telles que votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail. Nous collectons ces données par le biais de l'offre, de la facturation ou du planning/de l'agenda, par lesquels vous nous communiquez vos données personnelles et êtes enregistré dans notre base de données clients. Banden Deproost ne vendra jamais à des tiers les données que vous lui transmettez dans le cadre de la prestation de services. Quelles données personnelles collectons-nous et utilisons-nous ?

Nous collectons les données que vous nous communiquez vous-même, les données d'achat, les données relatives à vos visites sur le site web, les données de paiement, etc.

Données communiquées par vous-même

Une partie des informations personnelles que nous utilisons nous a été communiquée par vous-même. Par exemple, lorsque vous demandez une offre ou achetez un produit ou un service. Vous nous communiquez ainsi notamment vos nom, adresse (de travail), numéro de téléphone, adresse e-mail et préférence linguistique.

Données liées aux achats et aux services

À chaque fois que vous procédez à un achat chez nous, nous conservons ces données dans nos systèmes. Sur le site web. Nous conservons des données techniques de chaque individu visitant notre (nos) site(s) web. Il s'agit par exemple de l'adresse IP, du navigateur, de données relatives à l'appareil et du site web externe qui vous a redirigé vers nous.

En outre, nous conservons le comportement de visite de chaque utilisateur. Nous savons ainsi quand nos sites web sont visités, comment une page web est consultée, où les visiteurs cliquent précisément, où ils quittent notre site, etc. Ces analyses nous permettent d'améliorer la convivialité de notre site web. Ces informations sont également utilisées pour adapter le site web en fonction de vos préférences et intérêts personnels. Nous pouvons ainsi vous présenter d'abord les produits ou avantages qui vous intéressent le plus et sélectionner les annonces les plus intéressantes.

Les cookies nous permettent d'acquérir ces connaissances à travers plusieurs visites sur notre site web.

Un cookie est un fragment d'informations que votre navigateur stocke et nous renvoie ultérieurement – par exemple lors d'une prochaine visite. Vous trouverez de plus amples informations sur notre utilisation des cookies dans notre politique en matière de cookies :

https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/h/legal/cookies.

2 Pourquoi et sur quelle base collectons-nous vos données personnelles ?

Nous avons besoin de vos données pour pouvoir proposer nos services à un particulier, une société ou une entreprise individuelle dont vous êtes la personne de contact ou le représentant : accords en matière de livraisons, de paiements, etc. Nous appliquons des règles internes (de communication) strictes en la matière et utilisons vos données pour améliorer nos services à votre encontre.

 

Proposition de services

Nous avons besoin des données que nous vous demandons afin de pouvoir respecter nos engagements envers vous en la qualité de particulier, de société ou d'entreprise individuelle dont vous êtes la personne de contact ou le représentant. Nous pouvons ainsi envoyer entre autres des communications professionnelles importantes dans le cadre de la collaboration professionnelle à la bonne personne de contact.

3 Qui a accès à vos données à caractère personnel ?

Colruyt Group est la seule partie à avoir accès à vos données, qu'elle ne vendra à aucun moment. En outre, Colruyt Group peut faire appel à d'autres parties qui ont aussi besoin d'avoir accès à (une partie de) vos données. Par exemple, pour conserver les données personnelles en toute sécurité, faire parvenir les dépliants dans votre boîte aux lettres, etc. Toutes ces parties doivent respecter la présente Déclaration de confidentialité et ne pourront à aucun moment utiliser vos données personnelles à d'autres fins que celles qui y sont décrites. Carpas, les cabinets d'avocats, agences de recouvrement, huissiers de justice, compagnies d'assurance et banques, entre autres, auront aussi accès à une partie de vos données à caractère personnel si cela s'avère nécessaire pour nous assister dans le cadre du traitement d'un dossier, de l'exécution de projets, etc. Dans certains cas, certaines instances (publiques) ont le droit de consulter ou de demander une partie de vos données personnelles. Le cas échéant, il va de soi que nous coopérerons avec elles. Quoi qu'il en soit, Colruyt Group ne vendra à aucun moment vos données.  

 

4 Où conservons-nous vos données personnelles ?

Vos données sont conservées en Belgique. Certains prestataires de services peuvent les utiliser. Dans tous les cas, vos données personnelles sont traitées en toute sécurité, en conformité avec la législation et avec les conditions de la présente Déclaration de confidentialité.

 

5 Combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel ?

Nous supprimerons vos données personnelles :

Particuliers : 10 ans après le dernier achat

Entreprises : dès qu'elles ne s'avéreront plus pertinentes dans le cadre de la relation professionnelle, par exemple s'il nous est notifié que vous avez quitté la société ou l'entreprise individuelle dont vous êtes le représentant ou la personne de contact ou si celle-ci fait faillite.

 

6 Comment sécurisons-nous vos données personnelles ?

Nous mettons tout en œuvre pour protéger vos données de manière optimale. Cependant, nous ne pouvons jamais offrir une garantie absolue. Nous conservons vos données à caractère personnel sur des ordinateurs bien sécurisés et contrôlés. Lorsque nous collaborons avec d'autres parties, nous exigeons d'elles le même niveau de sécurité. Malgré tous nos efforts en la matière, nous ne pouvons toutefois jamais garantir totalement la sécurité et la protection de vos données à caractère personnel.

 

8 Quels sont vos droits en tant qu'Utilisateur ?

Nous tenons toujours compte des droits dont vous disposez en vertu de la loi. Vous pouvez faire corriger des données erronées, nous demander de ne pas utiliser vos données à des fins de marketing direct, etc. Colruyt Group, dont fait partie Banden Deproost, accorde énormément d'importance à la protection de vos données personnelles. L'utilisation que nous en faisons respecte les droits dont vous disposez en vertu de la loi. C'est la raison pour laquelle nous les résumons tous ci-dessous. Vous pouvez nous contacter par le biais des données de contact reprises à la fin de la présente Déclaration de confidentialité afin d'exercer ces droits. À cet égard, nous sommes obligés de contrôler votre identité et vous demanderons une copie du recto de votre carte d'identité.

Vous pouvez demander un aperçu des données personnelles que nous conservons en ce qui vous concerne. Vous pouvez faire corriger les données erronées et faire supprimer les données qui ne sont plus pertinentes. Vous pouvez faire transférer vos données à un tiers. Vous pouvez demander de ne pas utiliser vos données à des fins de marketing direct. Utilisez pour ce faire la fonction de désinscription dans l'e-mail de marketing ou contactez-nous au numéro de téléphone figurant au bas de la présente Déclaration de confidentialité. Vous pouvez nous demander de limiter l'utilisation de vos données personnelles ou vous opposer à leur utilisation.

 

Vous avez une réclamation à formuler concernant le traitement de vos données à caractère personnel ?

Vous avez une réclamation à formuler concernant la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel ? Contactez notre responsable en charge de la protection des données personnelles (Data Protection Officer – DPO) à l'adresse privacy@colruytgroup.com ou au numéro +32(0)2 363 55 45. S'il ne peut vous apporter une aide suffisante, vous pouvez toujours contacter l'Autorité belge de protection des données et y déposer une plainte.

 

9 Comment pouvez-vous nous contacter ?

Vous avez une réclamation à formuler concernant le traitement de vos données à caractère personnel ? Vous avez d'autres questions ? Contactez notre responsable en charge de la protection des données personnelles. Vous avez encore des questions ou souhaitez de plus amples informations concernant la manière dont nous traitons vos données personnelles ? Contactez notre responsable en charge de la protection des données personnelles (Data Protection Officer – DPO). Vous pouvez le faire de 3 manières :

  • Envoyez-lui un courrier à l'adresse Zinkstraat 6, 1500 Hal.

  • Envoyez-lui un e-mail à : privacy@colruytgroup.com.

  • Appelez-nous au +32(0)2 363 55 45.

 

10 Modifications de la présente Déclaration de confidentialité

Suivez les modifications et relisez régulièrement la présente Déclaration de confidentialité. Nous développons et faisons évoluer en permanence nos services afin de pouvoir continuer à vous proposer la meilleure offre possible à tout moment. C'est pourquoi nous adapterons régulièrement la présente Déclaration de confidentialité afin qu'elle expose toujours correctement la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel. Bien que nous mettions tout en œuvre pour vous avertir en cas de modifications, nous vous recommandons tout de même de consulter régulièrement la présente Déclaration de confidentialité. Il est en effet de votre responsabilité de vous tenir au courant des adaptations. La présente Déclaration de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le 19/11/2018.

privacyverklaring
verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

WETTELIJKE 14 DAGEN BEDENKTIJD BIJ KOOP OP AFSTAND:

Graag maken wij u er op attent dat er bij het bestellen van producten die op speciaal verzoek worden samengesteld, geen 14 dagen wettelijke bedenktijd van kracht is. Voor meer informatie verwijzen we u naar de algemene voorwaarden waar in artikel 10-lid7 de uitzondering staat vermeld

GARANTIE EN RETOURNEREN:

Op alle wielen geldt 5 jaar technische garantie en 3 jaar lakgarantie. Band-wielcombinaties die speciaal voor u worden geassembleerd kunnen niet retour worden genomen of omgeruild worden, tenzij er sprake is van product garantie.

GARANTIE:

De wettelijke garantie is van toepassing indien een product een gebrek of mankement vertoont.

WAT GEBEURT ER ZODRA U EEN ORDER PLAATST :

We sturen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw bestelling zodra u klikt op de knop "bestellen met betaalverplichting". De koopovereenkomst wordt pas daadwerkelijk van kracht als we uw order geaccepteerd hebben - we sturen u dan de orderbevestiging per e-mail.

ONLINE EU GESCHILLEN PLATFORM BESCHIKBAAR OP :

    http://ec.europa.eu/odr

UW HERROEPINGSRECHT :

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@bandendeproost.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via UWEMAIL@uwwinkel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

Dit herroepingsdocument te gebruiken.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN :

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van [Bedrijfsnaam] of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen servers. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Banden Deproost bvba

Zinkstraat 6

1500 Halle

Ondernemingsnummer 0424 880 586

bottom of page